TRỊ LIỆU

 Trị liệu phân tâm: Trong phần này chúng ta tìm hiểu xem phân tâm (Psychoanalysis) là gì? Thế nào là trị liệu phân tâm ( Psychoanalytic psychotherapy) và sự khác nhau giữa trị liệu tâm động ( Psychodynamic psychotherapy) và trị liệu hành vi nhận thức ( Cognitive-Behavior Therapy)