Các vùng não có liên quan đến hành vi cảm xúc

CÁC CHU TRÌNH CỦA NÃO LIÊN QUAN VỚI CẢM XÚC:

Hạnh nhân: Amygdalae ( từ Latin: corpus amygdaloideum, từ Hy Lạp: Amygdale, “ Almond” hay “Tonsil”) là nhóm các tế bào thần kinh có dạng quả hạnh nhân nằm sâu trong thuỳ thái dương giữa ( Medial temporal lobes) ở những động vật có xương sống phức tạp bao gồm con người. Hạnh nhân được xem như là một phần thuộc hệ viền ( Limbic System). Hạnh nhân bao gồm những nhân có các đặc điểm chức năng khác nhau. Các nhân đó là: Phức hợp nền bên ( basolateral complex);  nhân trung tâm giữa ( centromedial nucleus);  nhân vỏ ( cortical nucleus). Phức hợp nền bên có thể được phân chia nhỏ hơn thành nhân bên, nhân nền và nhân nền phụ.

 

Hình ảnh hạnh nhân (Amygdala)                                             

Hình ảnh hạnh nhân (Amygdala) và hải mã (Hyppocampus)

Các đường nối kết: Hạnh nhân gửi thông tin đến hạ đồi để hoạt hoá hệ thần kinh giao cảm, gửi thông tin đến  nhân lưới ( Reticular nucleus) để gia tăng phản xạ, gửi thông tin đến các nhân của thần kinh tam thoa và thần kinh mặt để biểu lộ sợ hãi trên nét mặt, gửi thông tin đến vùng vetral tegmental (mái bụng) và locus coeruleus (nhân lục), các nhân laterodorsal tegmental(nhân mái lưng bên) để hoạt hoá dopamine,norepinephrine và epinephrine. Các nhân vỏ liên quan đến xử lý cảm giác khứu giác và pheromone (mùi). Nhân này nhân thông tin đi vào từ hành khứu và vỏ não khứu giác. Hạnh nhân bên gửi thông tin đến phần còn lại của phức hợp nền bên và các nhân trung tâm giữa, nhận thông tin đi vào từ hệ thống cảm giác. Các nhân trung tâm giữa là phần gửi thông tin chính đối với phức hợp nền bên và có liên quan đến sự khuấy động cảm xúc ở chuột và mèo

Biểu hiện sợ trên khuôn mặt là do hạnh nhân gởi thông tin đến thần kinh tam thoa ( trigeminal nerve) và thần kinh mặt ( Facial nerve) để biểu lộ cảm xúc