Tổng quan về trẻ khuyết tật

CÁC TÊN GỌI: Trẻ khuyết tật, trẻ suy kém chức năng, trẻ có nhu cầu đặc biệt…

PHÂN LOẠI:  -Khuyết tật về thể chất: Trẻ bại não, bại liệt, loạn dưỡng cơ…

                     -Khuyết tật về trí tuệ: Chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ…

                     -Phối hợp cả hai: Bại não nặng…