Phát triển ngôn ngữ theo giai đoạn

Ngày đăng: Dec 29, 2009 6:50:59 AM

Phát triển ngôn ngữ là một trong những mặt quan trọng nhất của quá trình phát triển ở trẻ. Trong tất cả các chuỗi phát triển, ngôn ngữ có tương quan gần gũi nhất với phát triển nhận thức sau này. Chậm trễ về ngôn ngữ là biểu hiện thường gặp nhất trong các rối loạn về phát triển ở giữa 2 và 4 tuổi và thấy ở cả các khuyết tật về trí tuệ ( như chậm phát triển tâm thần) và các rối loạn về giao tiếp như rối loạn ngôn ngữ cảm nhận, diễn đạt hoặc rối loạn tự kỷ. Ngôn ngữ bị rối loạn cũng thường thấy ở những trẻ có xáo trộn về hành vi ví dụ như ADHD ( tăng động kém chú ý). Xem tiếp...