Phát triển cảm xúc

Ngày đăng: Dec 20, 2009 10:21:48 AM

 Phát triển cảm xúc có tầm quan trọng cho hiểu biết của chúng ta về cả tâm bệnh lý lẫn bình thường.Mặc dầu cảm xúc có các chức năng đáp ứng quan trọng, cảm xúc cũng có thể có hậu quả đáp ứng sai lệch khi nó không được thống nhất trong những hệ thống phát triển khác... Xem tiếp...