Phát triển bản ngã ( Self Development)

Ngày đăng: Dec 17, 2009 8:29:10 AM

“Bản ngã có thể chỉ tồn tại trong mối liên hệ xác định rõ với ngã của người khác” (George Herbert Mead, 1932). Mô hình làm việc bên trong là một mô hình không chỉ về mối quan hệ với người chăm sóc nhưng còn về bản ngã. Khi còn nhỏ, trẻ phát triển gia tăng về các mô hình phức tạp và khác biệt về bản thân và các mối quan hệ. Qua sự tương tác với người chăm sóc , trẻ phát triển một cảm nhận về chúng là ai và giá trị nào được đặt vào các phẩm chất và cá nhân độc nhất của trẻ. Xem tiếp...