Mô hình hệ thống gia đình

Ngày đăng: Jan 21, 2010 3:49:34 AM

Trong khi nhiều học thuyết khác thừa nhận tầm quan trọng của những mối liên hệ gia đình, điều làm tách biệt mô hình hệ thống ra đó là mô hình này nhìn nhận toàn bộ gia đình như là một đơn vị cần phân tích. Gia đình được khái niệm như là một hệ thống, một tổng thể có tính động hơn là tổng hợp các phần của nó lại với nhau.  Các hệ thống này có một số đặc điểm nhất định. Ví dụ, chúng gắn kết với nhau, ổn định và có một khuynh hướng tự chỉnh đốn lại ( self-righting), được gọi là hằng định nội môi ( Homeostasis), điều này cho phép chúng duy trì được cấu trúc ngay cả khi đối diện với thay đổi. Giống như học thuyết phân tâm, quan điểm hệ thống bao gồm nhiều trường phái khác nhau về tư tưởng nhưng trong trường hợp này tư tưởng chính   hợp nhất chúng lại đó là nhân cách cá nhân là một chức năng của một hệ thống gia đình. Xem tiếp...