Mô hình hành vi

Ngày đăng: Dec 27, 2009 1:40:19 PM

Ba đặc điểm để phân biệt tâm lý học hành vi, đầu tiên là khẳng định rằng khoa học tâm lý phải được dựa trên chỉ những hành vi có thể quan sát được. Các nhà hành vi cực đoan giới hạn tâm lý học trong việc nghiên cứu các đáp ứng của sinh vật đối với kích thích của môi trường; loại trừ tất cả các khác biệt về “ tinh thần” như là suy nghĩ, hình ảnh tưởng tượng, cảm xúc, trí nhớ bởi vì những điều này không thể quan sát được. Xem tiếp...

Burrhus Frederic Skinner

     (1904-1990)