Học thuyết phát triển nhận thức của Piaget

Ngày đăng: Dec 24, 2009 1:48:15 AM

Người nghiên cứu về phát triển nhận thức ở trẻ là Piaget.(1967)Trong 2 năm đầu đời là giai đoạn vận động cảm giác được gọi như thế bởi vì phương tiện để hiểu biết là cảm giác và vận động. Khi trẻ được tiếp xúc với một đồ vật mới ví dụ như chiếc lục lạc, trẻ nhỏ có thể xác định tính chất của nó bằng cách đặt chiếc lục lạc vào miệng hay lắc nó, vì không có khả năng biểu tượng hoá trong giai đoạn này, nên trẻ nhỏ phải khám phá và học bằng cách hành động trực tiếp trên môi trường và bằng cách sử dụng cảm giác của trẻ. Xem tiếp...