Hệ thống phân loại chẩn đoán DC: 0-3 là gì?

Ngày đăng: Dec 16, 2009 8:15:7 AM

Hệ thống 0-3 đối với  phân loại chẩn đoán các rối loạn sức khoẻ tâm thần và rối loạn về phát triển của trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ (Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood) ra đời nhằm khuyến khích những nhà lâm sàng hiểu được sự phong phú và tính phức tạp của quá trình phát triển trong những nam đầu đời. Hệ thống này ra đời vào năm 1994, thuộc trung tâm quốc gia dành cho trẻ nhũ nhi, trẻ biết đi và gia đình ( National Center for Infants, Todlers and Families) , hệ thống này thiết kế nhằm giúp đỡ các nhà lâm sàng.Xem tiếp...