Giới thiệu về thang Capute

Ngày đăng: Feb 04, 2010 10:40:10 AM

Thang Capute là một trong nhiều đóng góp của Arnold J.Capute thực hiện cho lãnh vực khuyết tật về phát triển thần kinh. Hướng của Capute là “ cung cấp cho nhà nhi khoa một thang điểm về các mốc thính giác và ngôn ngữ mong đợi mà có thể ứng dụng nhanh chóng trong áp lực của công việc thực hành bận rộn”. Thang điểm mốc về ngôn ngữ với tên gọi là Thang điểm mốc về thính giác và ngôn ngữ trên lâm sàng ( The Clinical Linguistic and Auditory Milestone Scale : CLAMS), hoàn toàn hữu dụng trong việc xác định chậm phát triển ngôn ngữ nhưng không thể phân biệt được chậm phát triển ngôn ngữ gây ra bởi các rối loạn về giao tiếp hay được gây ra bởi các rối loạn về nhận thức toàn bộ. Vì vậy, một thang điểm thứ hai nhằm đo lường khả năng nhận thức không lời nói được thêm vào. Thang này có tên là Test đáp ứng trên lâm sàng ( The Clinical Adaptive Test), mở rộng ra test Capute  như lãnh vực phát triển về nhận thức ( khả năng ngôn ngữ và  thị giác vận động) đều được lượng giá. CAT/CLAMS, hiện tại được biết đến như là Thang Capute, phân biệt được nhanh chóng các rối loạn về giao tiếp và các khuyết tật về trí tuệ như là nguyên nhân gây ra chậm ngôn ngữ ở trẻ dưới 36 tháng tuổi. Xem tiếp...