Các dấu hiệu giúp nhận biết trẻ có thể bị suy kém thính lực

Ngày đăng: Dec 29, 2009 4:28:39 AM

Trẻ có khó khăn trong việc theo các hướng dẫn bằng lời nói

Trẻ quan sát môi của cha mẹ hay thầy cô giáo rất cẩn thận

Trẻ đưa tai về hướng người nói

Trẻ có vốn từ ít. Xem tiếp...