Bản chất của rối loạn lo âu

Ngày đăng: Jan 27, 2010 8:45:59 AM

Sợ trong quá trình phát triển bình thường:

Sợ thường được định nghĩa như là một phản ứng bình thường đối với một đe doạ từ môi trường. Đây là sự đáp ứng và thậm chí cần thiết cho sự sống còn bởi vì nó cảnh  báo cho cá thể đó biết rằng một tình huống có thể gây hại về mặt thể chất hay tâm lý. Trong những năm đầu đời, trẻ học cách tiên đoán khi một kích thích có hại  đang sắp tới và trải nghiệm lo âu tín hiệu (Signal anxiety), “ Nguy hiểm ở phía trước!” , với cảnh báo này, trẻ có thể thực hiện những bước nhằm  tránh tình huống sợ bao gồm khóc để đòi sự trợ giúp của cha mẹ. Xem tiếp....