Ảnh hưởng từ việc chăm sóc của cha mẹ bị trầm cảm lên các giai đoạn phát triển của trẻ

Ngày đăng: Dec 17, 2009 10:0:25 AM

Giai đoạn phát triển bình thường mà cha mẹ cần giúp trẻ trong các giai đoạn: Tuổi nhũ nhi:

Nuôi dưỡng một mối quan hệ gắn bó; tạo điều kiện cho sự phát triển tự điều chỉnh cảm xúc

Tuổi biết đi và tuổi mẫu giáo:

Cung cấp một trợ giúp bên ngoài cần thiết cho trẻ phát triển:

+Một hiểu biết đúng đắn về các tình huống cảm xúc và xã hội

+ Thực hành chức năng tự lập có hiệu quả

+ Có khả năng xoay sở các tình huống khuấy động cảm xúc

+ Có khả năng tổ chức và điều phối các nguồn trợ giúp trong môi trường

Trẻ ở tuổi đến trường và tuổi vị thành niên:

+Cung cấp một trợ giúp xã hội chung hoặc giúp giảm stress

+Giúp đỡ trẻ duy trì sự tập trung của trẻ vào nhận thức-trí tuệ và môi trường xã hội

+Theo dõi hành vi của trẻ

     +Cung cấp những kỷ luật phù hợp... Xem tiếp