Trầm cảm trong khi mang thai

TRẦM CẢM TRONG KHI MANG THAI

Frisch U, Riecher Rossler A, therapeutische Umschau 67 (11) , 571-575 (Nov, 2010)

Người dịch: Bác sĩ Phan Thiệu Xuân Giang

 

Có khoảng 11% phụ nữ mang thai bị trầm cảm chính (major depression) cần phải điều trị. Nếu không được điều trị sẽ có những nguy cơ đặc biệt như là sanh non và trẻ bị nhẹ cân. Khó khăn khởi đầu nằm ở việc chẩn đoán trầm cảm bởi vì có nhiều triệu chứng trầm cảm được gán ghép sai lầm cho tình trạng mang thai. Thách thức kế tiếp là việc chọn lựa phương pháp điều trị thích hợp. Các chọn lựa điều trị là tâm lý liệu pháp, thuốc chống trầm cảm, sốc điện ( ECT) hoặc chọn lựa mới là ánh sáng liệu pháp. Chọn lựa cách thức trị liệu thích hợp nhất cần được thực hiện cùng với việc sau khi thai phụ được đánh giá cẩn thận và làm rõ những yếu tố nguy cơ của mỗi chọn lựa điều trị.

Comments